Nội dung chính của ISO 50001:2011

Rate this post

1. Các yêu cầu của ISO 50001:2011

Bố cục của ISO 50001:2011 được chia làm 7 phần.

Các yêu cầu của ISO 50001:2011 cần chú trọng nằm trong Phần 4, gồm có 7 Điều khoản. Cụ thể như sau:

2. ISO 50001 và Chu trình PDCA

Tiêu chuẩn ISO 50001 dựa trên chu trình liên tục cải tiến: Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động khắc phục và kết hợp quản lý năng lượng vào trong các thực hành hàng ngày của tổ chức

Mô hình Hệ thống Quản lý Năng lượng của ISO 50001:2011 dựa trên Chu trình PDCA